سيستم پرداخت آنلاين

نام و نام خانوادگی:
ایمیل(جهت دریافت رسید) :
مبلغ (ریال):
موضوع پرداخت:
دروازه پرداخت:
توجه! شما با استفاده از کلیه کارت بانک های عضو شبکه شتاب می توانید از دروازه پرداخت بانک ملت اقدام به پرداخت نمایید.